• REGULAMIN STOŁÓWKI
     

    1. Z wyżywienia w stołówce mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły.

    2. Stołówka wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w godz. od 11.30 do 13.50

    3. Uczniowie spożywają obiady wyłącznie na terenie stołówki pod opieką nauczyciela według
         ustalonego terminarza.

     

    4. W stołówce podczas wydawania obiadów:
     

    - obowiązuje samoobsługa przy odbieraniu posiłków;

    - obowiązuje odnoszenie po sobie brudnych naczyń;

    - należy zachować porządek i czystość;

    - nie należy krzyczeć ani prowadzić głośnych rozmów;

    - uczniowie powinni stosować się do poleceń nauczycieli i obsługi stołówki;

    - za zniszczenia i szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada rodzic;


    5. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców poza teren stołówki.

     

    Rezygnacja

     

    6. Rezygnację z wyżywienia rodzice (opiekunowie) dziecka zgłaszają osobiście w stołówce lub mailowo na adres: obiady@szkola61.pl ,

     

    Odwołania

     

    7. Odwołanie obiadu należy zgłosić  w dniach poprzedzających odwołanie lub do godziny 9:00 bieżącego dnia: po zalogowaniu się do Portalu Rodzica - https://warszawasp61.loca.pl

     

    Rozliczenia

     

    9.  Cena posiłku obiadowego wynosi 6,00 zł.  Płatne w abonamencie - za cały miesiąc.

    10. Rozliczenia prowadzone są w cyklu miesięcznym.

    11. Rodzice (opiekunowie) wnoszą opłatę z góry robiąc przelew na  konto
    Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy,
    02-323 Warszawa, ul. Radomska 13/21,


    nr konta  50 1030 1508 0000 0005 5083 3069


    z dopiskiem: Szkoła Podstawowa Nr 61, obiady dla: nazwisko i imię dziecka oraz klasa, do której chodzi.

     Termin płatności

     

     do  25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego  kolejny miesiąc żywieniowy.

     

     Wyjątkiem jest wrzesień, w którym opłaty dokonujemy do 4 września

     

    oraz styczeń, w którym opłaty wnosimy od 01.01 do 04.01

     

    PROSIMY NIE WPŁACAĆ W GRUDNIU ZA STYCZEŃ

     

    Wpłat należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że płatności dokonywane przelewem muszą zostać zaksięgowane na koncie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy, a następnie wprowadzone do systemu celem nadania uprawnienia do korzystania z obiadów. Korzystanie z obiadów będzie więc możliwe od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty w systemie w stołówce. Należy brać pod uwagę, że trwa to kilka (2-3) dni. 
     

    12. Rozliczenie zwrotów za rezygnację z obiadów następuje poprzez potrącenie z należności za kolejny miesiąc (tylko obiady, które zostały prawidłowo odwołane), a w przypadku rezygnacji ostatecznej, poprzez zwrot nadpłaconej kwoty na podstawie podania o zwrot złożonego w sekretariacie szkoły.

     

    Informacje na temat ilości obiadów na kolejne miesiące są umieszczone na stronie szkoły www.szkola61.pl    w zakładce „stołówka”

     

    Karty identyfikacyjne

     

    13. Posiłki wydawane są uczniom na podstawie zbliżeniowych kart elektronicznych, identyfikujących tożsamość uczniów i ich uprawnienia do otrzymania posiłku, w oparciu o wprowadzone do systemu (aplikacja eRWP) dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość wykupionych posiłkówi i dni, w których uczniowi te posiłki przysługują.

    14. Uczeń, który nie ma opłaconych obiadów/ nie ma karty = nie posiada uprawnień do otrzymania posiłku - nie będzie mógł korzystać ze stołówki.

    15. W przypadku zgubienia karty nie ma możliwości wydania obiadu, należy zgłosić zdarzenie do stołówki i na podstawie imienia i nazwiska po opłaceniu zostanie wydana nowa karta.

    16. Za cały zestaw (kartę identyfikacyjna, etui i smycz) płaci rodzic, opłata wynosi 8 zł i jest to własność dziecka.

     

    Ochrona danych osobowych

    17. Firma „Grupa Loca" Mariusz Kocięda jako administrator danych zbioru danych osobowych zgromadzonych w Aplikacji eRWP, powierza SP61 oraz osobom upoważnionym przez SP61 przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zmianami), w celu i w zakresie wynikającym z wykonywania Umowy o korzystanie z Aplikacji eRWP.

    18. Dane osobowe powierzone do przetwarzania dotyczyć będą uczniów korzystających ze stołówki

    19. Zakres powierzonych danych obejmuje wszelkie dane wprowadzone przez SP61, w szczególności: imię i nazwisko osoby korzystającej ze stołówki prowadzonej przez SP61, numer klasy osoby korzystającej ze stołówki prowadzonej przez SP61. Inne dane wprowadzane przez SP61 to w szczególności: informacje o dniach żywienia, kwoty należności, kwoty wpłat.