• KLAUZULA INFORMACYJNA

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. J.Przybosia w Warszawie, z siedzibą przy ul.Białobrzeskiej 27, 02-340 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora – p. Renatę Wrotniak.

    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

    3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

    Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.

    4. Odbiorcami danych osobowych są:

    - osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich       
      obowiązków służbowych,


    Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli
      taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


    podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
      przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

    1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

    2. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:

     w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z
       zasadami archiwizacji.
    3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.


     

    Inspektor Ochrony Danych: Ewa Nagadowska nagadowska@dbfo-ochota.waw.pl