• Polityka_cookiesSP61.docx

    Polityka_prywatnosci_-_dla_placowekSP61.docx

    Procedura_dotyczaca_realizacji_praw_osob_fizycznychSP61.docx

    KLAUZULA INFORMACYJNA

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.), uprzejmie informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
     Nr 61 im. J.Przybosia w Warszawie z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 27, 02-340
     Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora panią Renatę Wrotniak.

    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

    3. Administrator wyznaczył Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

    4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

    Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.

    1. Odbiorcami danych osobowych są:

    • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

    • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

    • Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

    1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

    2. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:

    • w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.

    1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

    2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
     (ul. Stawki
     2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

    3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.


     

    Inspektor Ochrony Danych: Kamila Kutyła - Szpindler

    Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Falborska

    Kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD.