• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp61.edupage.org/

    Data publikacji strony internetowej: [ 2018-01-20 ].
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-11-26 ].

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

    • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

    • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

    • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

    • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

    • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

    • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

    • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-11-26 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
    Osobą kontaktową jest M. Orłowska, email: webmaster@szkola61.pl.
    Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 822-27-36.
    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
     Wejście do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61  jest usytuowane od  ul. Białobrzeskiej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły od strony boiska przygotowany jest podjazd  (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych.
    2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
     W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
     W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 
    3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
     W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
    4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
     Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Częstochowskiej jest tylko zatoka na dwa miejsca umożliwiające zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły.
    5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
    6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  
     Na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz. 
     Od lutego 2023r. istnieje możliwość skorzystania z usługi on-line tłumaczenia polskiego języka migowego (PJM). Usługa została uruchomiona przez Urząd m. st. Warszawa i jest ważna przez okres dwudziestu czterech miesięcy.