• KLAUZULA INFORMACYJNA

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

    1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 im. J.Przybosia w Warszawie, ul. Białobrzeska 27, 02-340 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres iod@dbfo-ochota.waw.pl
    3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy;
    4. Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
    5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
    6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
    7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji, po tym czasie zgodnie z zasadami archiwizacji.
    8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
    9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wymienionego na wstępie.
    10. Dane, które podaje Pan/Pani wynikają z wymogu ustawowego.
    11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

    Polityka prywatności