• ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

     


    Renata Dynak
    neurologopeda

     


    Marzenia Kisiel

    neurologopeda
     

    Poniedziałek

    8.00 - 17.00 14.00 - 18.00

    Wtorek

    8.00 - 18.00 08.00 - 17.30

    Środa

    8.00 - 17.00 08.00 - 18.00

    Czwartek

    8.00 - 11.15 14.00 - 17.40

    Piątek

    8.00 - 08.45 08.00 - 11.30    Terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci

    · posiadających orzeczenie lub opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uwzględniającą wskazanie do prowadzenia zajęć 

    · zakwalifikowanych do udziału w terapii podczas przesiewowych badań logopedycznych wykonywanych na początku roku szkolnego

    · na wniosek wychowawcy lub rodzica 

     

    CELE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

     

    · kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym,  leksykalnym

    · usuwanie wad i zaburzeń mowy

    Terapia nie polega na samym przychodzeniu dziecka na ćwiczenia logopedyczne, ale niezmiernie ważne jest dokładne i systematyczne wykonywanie zaleceń logopedy w domu. Efektywność ćwiczeń w dużej mierze zależy od współpracy z domem, z rodzicami dziecka.

     

    FORMY PRACY:


    · kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz doskonalenie sprawności aparatu oddechowego

    · podnoszenie sprawności motorycznej narządów aparatu artykulacyjnego

    · kształtowanie czucia ułożenia narządów aparatu artykulacyjnego

    · doskonalenie słuchu fonematycznego

    · kształtowanie prawidłowej artykulacji poprzez:

    · wywoływanie głosek w izolacji

    · wywoływanie głosek w sylabach

    · wywoływanie i utrwalanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie wyrazów

    · utrwalanie głosek w wyrażeniach

    · utrwalanie głosek w zdaniach

    · utrwalanie głosek w opowiadaniach, zabawach, grach dydaktycznych a także w mowie spontanicznej

    · kształtowanie oraz doskonalenie zdolności komunikacyjnych

    · poszerzanie biernego i czynnego słownika dzieci

    · kształtowanie i doskonalenie umiejętność wypowiadania się

    · doskonalenie języka poprzez kształtowanie prawidłowej fleksji i składni

    · usprawnianie analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej a także orientacji przestrzennej

     

    ZASADY I ZNACZENIE WSPÓŁPRACY
    Z RODZICAMI


    · rodzic wyraża pisemną zgodę na udział swego dziecka w zajęciach logopedycznych w danym roku szkolnym

    · czy podejmę decyzje, które pomogą mojemu dziecko w opanowaniu umiejętności prawidłowego mówienia?

    Wyrażenie tej zgody jest równoznaczne z zobowiązaniem, że dziecko będzie uczęszczało na zajęcia regularnie. Każda nieobecność na zajęciach powinna być przez rodzica usprawiedliwiona (usprawiedliwienie wpisane do dzienniczka ucznia). Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dziecka na zajęciach logopedycznych powodują skreślenie dziecka z listy uczestników.

    · rodzice mogą zawsze uzyskać informację o postępach dziecka w trakcie ćwiczeń oraz występujących trudnościach

    · logopeda udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu za pośrednictwem zeszytów ćwiczeń  
      logopedycznych

    · rodzice kontynuują regularne ćwiczenia z dzieckiem w domu korzystając m.in. z zeszytów ćwiczeń, w których
      zapisywane są ćwiczenia narządów artykulacyjnych, umieszczany jest materiał językowy oraz zalecenia do pracy
      z dzieckiem

    · rodzice powinni cierpliwie zachęcać dziecko do wykonywania ćwiczeń, dostrzegać postępy i chwalić je. 
      Konsekwencja w działaniu, nagradzanie i chwalenie zawsze przynoszą dobre rezultaty.