• KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

           Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:


    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Przybosia  jest dyrektor szkoły.

    2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres iod@dbfo-ochota.waw.pl

    3) Administrator danych osobowych – dyrektor szkoły - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

    4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

        a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana
            Przybosia ;

        b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana
            Przybosia ;
      c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej      udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

    5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

       a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów       władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

      b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Przybosia  przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest dyrektor szkoły.

    6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

    7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

    8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

    9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Przybosia  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

    10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie dziecka do szkoły oraz niezawarcie umowy.

    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

    11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

    DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp61.edupage.org/

    Data publikacji strony internetowej: [ 2018-01-20 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-02-27 ].

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

    • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

    • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

    • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

    • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

    • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

    • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

    • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

    • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-02-27 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest M. Orłowska, email: webmaster@szkola61.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 822-27-36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
     Wejście do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61  jest usytuowane od  ul. Białobrzeskiej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły od strony boiska przygotowany jest podjazd  (pochylnia ) dla osób niepełnosprawnych.
    2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
     W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
     W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 
    3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
     W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
    4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
     Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Częstochowskiej jest tylko zatoka na dwa miejsca umożliwiające zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły.
    5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
    6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
     Na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.